Water­visie (wate­re­co­logie en water­kwa­liteit)


19 december 2012

Gehoord de discussie over de Watervisie Fase 1,

Constaterend dat
- Er in de Watervisie Fase 1 vijf hoofdthema’s van watergebruik worden aangesneden: het gebruik van water als openbare ruimte; wonen en werken op het water; pleziervaart en watersport; recreatie en toerisme; personen- en goederenvervoer;

Overwegend dat
- De ecologische toestand en de waterkwaliteit bepalend zijn voor de mogelijkheden van watergebruik, zoals zwemmen;
- De raad bij de vaststelling de Structuurvisie 2040 een motie heeft aangenomen van de Partij voor de Dieren waarin wordt gevraagd om waterecologie op te nemen in de Watervisie;
- Het onderwerp ecologie in de Watervisie Fase 1 niet wordt behandeld;
Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Aan de Watervisie Fase 1 een paragraaf toe te voegen over waterkwaliteit en (water)ecologie.

De leden van de gemeenteraad,
Johnas van Lammeren
Evelien van Roemburg


Status

Ingediend

Voor

Tegen