Water­visie (water­berging)


19 december 2012

Gehoord de discussie over de Watervisie Fase 1,

Constaterend dat
- Het onderwerp waterberging in de Watervisie Fase 1 niet wordt behandeld, maar gepland staat om in fase 3 aan bod te komen;
- Het belang van waterberging in stedelijke gebieden zal toenemen naar mate de klimaatverandering verder doorzet;
- Onzeker is of Watervisie Fase 3 geschreven zal kunnen worden, omdat voor fase 2 en 3 (nog) geen financiering is gevonden;
- De raad bij de vaststelling de Structuurvisie 2040 een motie heeft aangenomen van de Partij voor de Dieren waarin wordt gevraagd om waterberging op te nemen in de Watervisie;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Aan de Watervisie Fase 1 een paragraaf toe te voegen over waterberging.

De leden van de gemeenteraad,
Johnas van Lammeren
Evelien van Roemburg


Status

Ingediend

Voor

Tegen