Begroting 2013 (reali­satie elementen bidbook Floriade 2022)


7 november 2012

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2013;

Overwegende dat:
− het tuinbouwschap besloten heeft de Floriade 2022 niet in Amsterdam te
organiseren;
− het college van burgemeester en wethouders en het stadsdeel Zuidoost samen
met het bedrijfsleven een plan hebben ontwikkeld voor de Floriade, met zowel
een impuls voor het groen in de stad als voor de economische en culturele
dynamiek;
− voorzien was dat dit plan deels (voor)gefinancierd zou worden uit groengelden;
− in de stad vergroening en verduurzaming een impuls kunnen krijgen met het
Floriade-plan en de kennis en expertise daartoe vastgelegd dienen te worden,

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

− te bezien welke elementen uit het bidbook voor de Floriade, zoals stadslandbouw en educatie, alsnog uitgevoerd kunnen worden;
- te bezien op welke manier de gemeente een rol kan spelen om de kennis van stadslandbouw en permacultuur in de stad te versterken
− hiervoor een voorstel te doen aan de raad.


Status

Ingediend

Voor

D66, CDA, VVD

Tegen