Voor­jaarsnota 2015 (indi­ca­toren dieren­welzijn)


10 juni 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de Voorjaarsnota 2015 (indicatoren dierenwelzijn).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2015 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 379);

Overwegende dat:
- Doelen en indicatoren beleid controleerbaar maken;
- Enkele doelen en indicatoren dreigen te worden geschrapt en sommige helemaal ontbreken;
- De voorgestelde indicator ‘Aantal consulten/behandelingen van huisdieren van minima voor gereduceerd tarief bij een dierenarts (stadspasjaar van sept t/m aug)’ niet representatief is voor het doel ‘Het maken van een kwaliteitsslag in dierenwelzijnsbeleid’ (p.175);

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
1. Het doel 3.5.4 ‘Maken van een kwaliteitsslag in dierenwelzijnsbeleid’ te voorzien van de volgende indicatoren (op pagina 175 van de Voorjaarsnota):
- Percentage en absoluut aantal zwerfhonden en zwerfkatten dat door de asielen met de eigenaar kan worden herenigd
- Percentage en absoluut aantal zwerfdieren (ex retour eigenaar) en afstandsdieren dat jaarlijks door de asielen kan worden herplaatst
2. Deze indicatoren met waardes op te nemen in de begrotingen van 2016, 2017 en 2018.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen