Voor­jaarsnota 2015 (Amster­damse welzijns­index)


10 juni 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de Voorjaarsnota 2015 (Amsterdamse welzijnsindex)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2015 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 379);

Overwegende dat:

- In de Voorjaarsnota beleidsdoelen en financiën samen worden gebracht;
- De financiële situatie van de stad en van de Amsterdammer niet altijd een goed beeld geeft van het welzijn van alle Amsterdammers in brede zin;
- Een indicator die welzijn meet in deze Voorjaarsnota ontbreekt;
- De tevredenheid van mensen gemeten kan worden, in het bedrijfsleven wordt hiervoor gebruik gemaakt van bijvoorbeeld de Net Promoter Score, in het land Bhutan wordt het Bruto Nationaal Geluk (BNG) gehanteerd en het Sociaal Cultureel Planbureau beschrijft in de ‘Sociale staat van Nederland’ de kwaliteit van leven van de Nederlandse bevolking door te analyseren hoe Nederlanders er op belangrijke levensgebieden voor staan;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Een ‘Amsterdamse welzijnsindex’ aan de P&C-producten toe te voegen die als indicator dient voor het welzijn van de Amsterdammer;
- Waarbij nadrukkelijk het welzijn van individuen binnen verschillende soorten huishoudens wordt gemeten, bijvoorbeeld: alleenstaand, samenwonend, gezin, eenoudergezin, verschillende landen van herkomst en leeftijden; per stadsdeel;
- De gemeenteraad een voorstel voor de uitwerking van deze Amsterdamse welzijnsindex te doen toekomen voor de behandeling van de begroting 2016, waarbij 2015 als peiljaar dient.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

GroenLinks, PvdA

Tegen

SP, VVD, D66, CDA, PvdO

Lees onze andere moties

Voorjaarsnota 2015 (indicatoren dierenwelzijn)

Lees verder

Strategische plannen van Havenbedrijf Amsterdam N.V. (fossielvrij Havenbedrijf 2030)

Lees verder

    Word actief Doneer