Defi­nitief ontwerp Muntplein (verkeers- en mili­eu­ef­fecten)


23 april 2015

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake Vaststellen en uitvoeren van het Definitief Ontwerp (DO) Muntplein (verkeers- en milieueffecten)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de plannen tot herinrichting van het Muntplein,

Constaterende dat:
- de voorgenomen afsluiting van het autoverkeer van het Muntplein richting Vijzelstraat ertoe leidt dat auto's een aanzienlijke omweg moeten rijden, ten koste van de veiligheid van fietsers en voetgangers in de buurt en van een zwaardere belasting voor het milieu;
- de effecten van de voorgenomen afsluiting niet stroken met de afspraken die zijn gemaakt in het coalitieakkoord over de verbetering van de luchtkwaliteit;
- het de verwachting gerechtvaardigd lijkt dat de verkeersstromen elders zullen toenemen door deze afsluiting, zonder dat precies duidelijk is waar;

Overwegende dat:
- deze voorgenomen afsluiting niet noodzakelijk is voor de herinrichting van het Muntplein.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
af te zien van de voorgenomen afsluiting van het autoverkeer van het Muntplein richting Vijzelstraat, totdat verkeers- en milieueffecten in het kader van een verkeerscirculatieplan nader zijn geanalyseerd en geaccepteerd.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Gewijzigd initiatiefvoorstel ‘In een circulaire stad worden geen ballonnen opgelaten’ (manifestaties)

Lees verder

Voorjaarsnota 2015 (indicatoren dierenwelzijn)

Lees verder

    Word actief Doneer