Voor­jaarsnota 2019 (geen school­de­pen­dances in fijn­stof­lo­caties)


13 juni 2019

Deze motie is ingetrokken en vervangen door een accentmotie.Motie van het Bloemberg-Issa inzake de Voorjaarsnota 2019 (geen schooldependances in fijnstoflocaties)

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,


Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2019.

Constaterende dat:

  • uit onderzoek is gebleken dat er een verband is tussen blootstelling aan verkeersgerelateerd fijnstof en de ontwikkeling van astma en allergie bij kinderen;
  • er op dit moment volgens de richtlijn gevoelige bestemmingen geen nieuwbouwscholen dichtbij drukke wegen gevestigd mogen worden, maar leegstaande bestaande schoolgebouwen op die locaties wel gebruikt mogen worden als dependancelocaties voor scholen met te weinig ruimte;

Overwegende dat:

  • kinderen op alle Amsterdamse scholen recht hebben op schone lucht.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • het niet langer toe te staan dat bestaande schoolgebouwen nabij drukke wegen aangewezen worden als dependance.

Het lid van de gemeenteraad


J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen