Motie inzake het openbaar maken van adviezen van de advies­com­missie bescherm­waardige hout­op­standen


29 mei 2019

Motie van het lid A.L. Bakker inzake het openbaar maken van adviezen van de adviescommissie beschermwaardige houtopstanden

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het wijzigen van de Verordening geldelijke voorzieningen externe commissieleden (Gemeenteblad afd. 1, nr. 562)

Constaterende dat er geen afspraken zijn gemaakt over het al dan niet openbaar maken van de adviezen van de adviescommissie beschermwaardige houtopstanden;

Overwegende dat zoveel mogelijk openbaarheid belangrijk is voor de transparantie van het bestuur.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

om de adviezen van de adviescommissie beschermwaardige houtopstanden openbaar te maken.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Ingediend

Voor

Allepartijen

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake het beleidskader Amsterdamse Impuls Schoolpleinen 2019-2024 (informatie over aanvragen die niet toegekend worden)

Lees verder

Voorjaarsnota 2019 (geen schooldependances in fijnstoflocaties)

Lees verder

    Word actief Doneer