Voor­jaarsnota 2017 (geluks­index)


17 juli 2017

Motie van de leden J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren), G. Bakker (D66), F. Roosma (GroenLinks), C. de Heer (PvdA) inzake de Voorjaarsnota 2017 (geluksindex)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017;

overwegende dat het bruto binnenlands product een te beperkte grondslag vormt om de mate van welvaart en welzijn te meten;

overwegende dat het uitdrukken van onze zorgen, verlangens en andere immateriƫle zaken in louter geld een te eenzijdig economisch perspectief zou vormen, waarin criteria als geluk, duurzaamheid, leefbaarheid en houdbaarheid niet of onvoldoende tot uitdrukking komen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

te onderzoeken of op een integrale wijze het geluk en welbevinden van de Amsterdammer gemeten kan worden en te onderzoeken waar in de begroting dit het beste ondergebracht zou kunnen worden.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren
G. Bakker
F. Roosma
C. de Heer


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, GroenLinks, PvdA, PvdO

Tegen

SP, VVD, CDA