Voor­jaarsnota 2016 (terug­draaien bezui­niging subsidie dieren­welzijn)


13 juli 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2016 (Gemeenteblad afd. 1, nr. );

Overwegende dat:

het college voornemens is om € 100.000 euro structureel te bezuinigen op dierenwelzijn in de jaren 2016, 2017 en 2018;
de bezuiniging op dierenwelzijn inmiddels niet meer nodig is vanwege de inmiddels gebleken beschikbare ruimte de komende jaren.

Besluit:

Op pagina 100 de volgende tekst te schrappen:

“Beëindiging subsidie Dierenwelzijn

Bij de Voorjaarsnota 2015 is de subsidie Dierenwelzijn beëindigd. Op de stelpost bij de concerncontroller staat nog een restant hiervan (€ 0,1 miljoen structureel). De stelpost wordt weggewerkt door de lasten in het programmaonderdeel Groen, dierenwelzijn en recreatie te verlagen.”

Als financiële dekking hiervoor € 300.000 euro ( € 100.000 euro per jaar tot en met 2018) aan te wenden uit de reserve Parkeerfonds.

Alle relevante tekstpassages en tabellen overeenkomstig aan te passen en het schrappen van de bezuiniging op dierenwelzijn in de Begroting 2017 te verwerken.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen