Voor­jaarsnota 2016 (verbinden volks­tuinen en school­tuinen)


13 juli 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2016 (Gemeenteblad afd. 1, nr. );

Overwegende dat:

Schooltuinen een uitstekend middel zijn om kinderen te betrekken bij de herkomst van hun voedsel en gezond te leren eten;
Volkstuinencomplexen zoals Amstelglorie reeds succesvol een samenwerking met basisscholen zijn aangegaan.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Te onderzoeken of het mogelijk is volkstuinen een meer open karakter te geven;
Te onderzoeken op welke manier basisscholen, schooltuininitiatieven en volkstuinen nauwer kunnen samenwerken in het kader van natuur- en voedseleducatie voor kinderen;
Hierover te rapporteren aan de raad voor 1 januari 2017.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen