Vervanging onder­grondse containers (veiligheid pers­con­tainers)


13 juli 2016

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het investerings- en kredietbesluit voor vervanging ondergrondse containers en aanschaf en plaatsing containers als gevolg van optimalisatie en areaaluitbreiding in 2016 (perscontainers veilig voor mens en dier)

Aan degemeenteraad

Ondergetekendeheeftde eer voor te stellen:

De raad,

Gehoordde discussie overhet investerings- en kredietbesluit voor vervanging ondergrondse containers en aanschaf en plaatsing containers als gevolg van optimalisatie en areaaluitbreiding in 2016(Gemeenteblad afd. 1, nr. 817);

Overwegende dat:

- er onlangsin de gemeente Heemstede een jongetje vast is komen te zitten in een perscontainer en ternauwernood ontsnapt is aan de pletmachine die in de ondergrondse container zit;
- er na dit incident onderzoek gedaan wordt naar een nieuwe manier van beveiligen van de perscontainers en in afwachting hiervan alle containers met een pletmachine in Heemstede buiten werking zijn gesteld.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- de uitkomsten van het onderzoek naar de veiligheidvan perscontainers voor mens en dier af te wachten en tot die tijd geen perscontainers te plaatsen.

Het lid van degemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Voorjaarsnota 2016 (Rainproof plannen toetsen aan klimaatverandering)

Lees verder

Voorjaarsnota 2016 (terugdraaien bezuiniging subsidie dierenwelzijn)

Lees verder

    Word actief Doneer