Voor­jaarsnota 2016 (Rainproof plannen toetsen aan klimaat­ver­an­dering)


13 juli 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2016 (Gemeenteblad afd. 1, nr. );

Overwegende dat:

Nederland volgens het KNMI rekening moet houden met hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, heftigere buien en kans op drogere zomers;
volgens de Unie van Waterschappen de gevolgen van klimaatverandering in Nederland veel eerder komen dan voorzien was en we al te maken hebben met piekbuien met een hevigheid en een duur die pas in 2050 verwacht werden;
de Unie van Waterschappen aanbeveelt dat bouwpartijen de watertoets, een advies voorafgaand aan een bouwproject, verplicht opvolgen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

de huidige plannen van Rainproof aan de gevolgen van klimaatverandering te toetsen nu de veronderstelde effecten voor 2050 zich nu al voordoen;
te onderzoeken hoe de opvolging van de watertoets bij bouwprojecten in Amsterdam plaatsvindt;
deze resultaten terug rapporteren aan de raad in het laatste kwartaal van 2016.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen