Verdeling vergun­ningen passa­giers­vaart (na uitspraak Raad van State)


23 juni 2016

Motie van de raadsleden Van Lammeren (Partij voor de Dieren) en De Heer (PvdA) inzake de Verdeling van de exploitatievergunningen voor de passagiersvaart 2020-2030 in het segment Bemand Groot (Indieningsperiode na uitspraak Raad van State)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Verdeling van de exploitatievergunningen voor de passagiersvaart 2020-2030 in het segment Bemand Groot,

Constaterende dat:

- in de Regeling Passagiersvaart Amsterdam 2013 gekozen is voor een segmentindeling van vaartuigen op basis van lengte en/of breedte;

- er momenteel een hoger beroep loopt van een aantal reders, waarin de Raad van State aan het college een nadere onderbouwing heeft gevraagd van de keuze voor een segmentindeling waarbij de lengte van bemande vaartuigen doorslaggevend is;

- het rapport ‘Analyse van een veilige en vlotte doorvaart voor rondvaartboten in Amsterdam’ van april 2016 van de TU Delft concludeert dat de lengte van bemande vaartuigen van ondergeschikt belang is;

Overwegende dat:

- de basis onder de nieuwe verdelingssystematiek wegvalt wanneer de Raad van State oordeelt dat de segmentindeling op basis van lengte niet juridisch houdbaar is;

- het wegvallen van de juridische basis grote (financiële) gevolgen kan hebben voor zowel de gemeente als de bestaande vergunninghouders en nieuwe toetreders;

- gezien dit risico uitstel van de indieningsperiode tot na de uitspraak van de Raad van State gerechtvaardigd is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- De indieningsperiode voor de verdeling van de exploitatievergunningen voor de passagiersvaart 2020-2030 in het segment Bemand Groot pas te laten aanvangen nadat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan over de houdbaarheid van de segmentindeling op basis van het lengtecriterium.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren (PvdD)
A.C. de Heer (PvdA)


Status

Ingediend

Voor

PvdD, PvdA, GroenLinks, PvdO

Tegen

VVD, D66, SP, CDA