Voor­jaarsnota 2016 (plant­aardig eten tijdens raads­ver­ga­de­ringen)


13 juli 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2016 (Gemeenteblad afd. 1, nr. );

Overwegende dat:

De gemeente Amsterdam de ambitie heeft om de eigen bedrijfsvoering verder te verduurzamen, daarmee schaal te maken én het goede voorbeeld te geven;
Tijdens vergaderingen van de gemeenteraad vlees- en zuivelproducten worden aangeboden bij de lunch en diners wanneer daarin voorzien wordt;
Plantaardige eiwitbronnen vele malen minder water en grond nodig hebben dan de veehouderij, en de veehouderij verantwoordelijk is voor een groot deel van de broeikasgassenuitstoot;
Plantaardige alternatieven tegenwoordig van uitstekende kwaliteit zijn.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Tijdens vergaderingen van de Amsterdamse gemeenteraad voortaan hoofdzakelijk plantaardige lunches en diners aan te bieden.

Het lid van de gemeenteraad


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks.DeelsD66enPvdA

Tegen

SP, VVD, CDA