Voor­jaarsnota 2016 (OZB op basis van vervuiler betaalt)


13 juli 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2016 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 449);

Overwegende dat:

Energiezuinige woningen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen;
onder het motto ‘de vervuiler betaalt’ de eigenaar van een slecht geïsoleerde of onzuinig verwarmde woning gaat betalen voor het stukje extra vervuiling dat ontstaat door slechte isolatie;
huiseigenaren door een energielabelafhankelijke OZB kunnen worden gestimuleerd om hun huizen te isoleren.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

te onderzoeken op welke manier woningen via de OZB kunnen worden belast op basis van het principe ‘de vervuiler betaalt´, waarbij de inkomsten uit de OZB gelijk blijven.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, SP, PvdA, GroenLinks, PvdO

Tegen

VVD, CDA