Voor­jaarsnota 2015 (indi­ca­toren groen)


1 juli 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de Voorjaarsnota 2015 (indicatoren groen).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2015 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 379);

Overwegende dat:

Doelen en indicatoren beleid controleerbaar maken;
Enkele doelen en indicatoren voor het groenbeleid dreigen te worden geschrapt of vervangen, namelijk (p. 175):

3.5.1 Amsterdam heeft een hoge kwaliteit groen in en rond de stad, en zet in op verder vergroenen van de openbare ruimte
Het college stelt voor om dit doel te vervangen door:
3.5.1 Investeren in kwaliteit en vermindering van druk op stadsparken
Indicator: Aantal stadsparken dat (gedeeltelijk) wordt heringericht, waardoor ze uitnodigen tot intensiever gebruik
3.5.2 Bewoners en bezoekers gebruiken en waarderen het groen in en rond de stad meer dan in 2012
Het college stelt voor dit doel te laten vervallen
3.5.3 Bewoners en bezoekers participeren in het beheer en onderhoud
Het college stelt voor om dit doel te vervangen door:
3.5.3 Meer groen in de buurt
Aantal buurtparken dat wordt toegevoegd aan de openbare ruimte
3.5.4 Amsterdam heeft een grote diversiteit aan dieren en planten
Het college stelt voor om dit doel te vervangen door:
3.5.4 Maken van een kwaliteitsslag in dierenwelzijnsbeleid
Aantal consulten/behandelingen van huisdieren van minima voor gereduceerd tarief bij een dierenarts (stadspasjaar van sept t/m aug opvolgende jaar)

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Op pagina 175 van de Voorjaarsnota te behouden:

- Doel ‘3.5.1 Amsterdam heeft een hoge kwaliteit groen in en rond de stad, en zet in op verder vergroenen van de openbare ruimte’ en toe te voegen de indicator: Totaal aantal vierkante meters groene openbare ruimte.

Aan doel ‘3.5.3 Meer groen in de buurt’ toe te voegen de indicator: Gemiddeld aantal vierkante meters openbaar groen per huishouden.

Het doel ‘3.5.4 Amsterdam heeft een grote diversiteit aan dieren en planten’ te behouden en de volgende indicatoren toe te voegen:
- ‘Aantal ecologische knelpunten’

- ‘Aantal verholpen ecologische knelpunten’
- ‘Aantal dier- en plantsoorten op de natuurwaardekaart’

2. Deze indicatoren op te nemen in de begroting 2016 en te voorzien van een peilwaarde en streefwaarden;
3. Deze indicatoren eveneens op te nemen in de begrotingen van 2017 en 2018.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdA, GroenLinks

Tegen

VVD, SP, CDA, D66, PvdO