Voor­jaarsnota 2015 (bereik­baar­heids­in­di­cator openbaar vervoer)


1 juli 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de Voorjaarsnota 2015 (bereikbaarheidsindicator openbaar vervoer)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2015 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 379);

Overwegende dat:

Doelen en indicatoren beleid controleerbaar maken, mits ze goed aansluiten bij het bedoelde beleid;
- De huidige doelen en indicatoren voor openbaar vervoer luiden:
3.1.1 Het openbaar vervoer is kostenefficiënt en sluit optimaal aan op regionaal en landelijk openbaar vervoer (voorgestelde indicator: Rapportcijfer tevredenheid reizigers over stedelijk OV)
3.1.2 De taxiklant kan rekenen op veilig en betrouwbaar taxivervoer vanaf standplaatsen (indicator: Percentage klanten dat de genomen taxirit waardeert met minimaal een 5,5)
3.1.3 Kostenefficiënte veerverbindingen over het IJ en het Noordzeekanaal sluiten aan bij de reizigersvraag (indicator: Rapportcijfer tevredenheid reizigers over veren)
- Andere doelen en indicatoren het beleid controleerbaarder kunnen maken;
- Het Compendium voor de Leefomgeving bijvoorbeeld een bereikbaarheidsindicator gebruikt voor autoverkeer op basis van gemeten snelheden;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
1. De volgende indicator toe te voegen op pagina 174, Openbaar vervoer, bij 3.1.1:
‘Bereikbaarheid van het openbaar vervoer op basis van gemiddelde afstand van woning tot halte’
2. Een indicator te ontwikkelen per wijk en deze indicator op te nemen in de begroting 2016 en te voorzien van een peilwaarde en streefwaarden;
3. Deze indicator eveneens op te nemen in de begrotingen van 2017 en 2018.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

GroenLinks, PvdA

Tegen

SP, D66, VVD, PvdO