Voor­jaarsnota 2015 (geen sociale huur­woning voor illegale onder­ver­huurders)


1 juli 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de Voorjaarsnota 2015 (geen sociale huurwoning voor illegale onderverhuurders)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2015 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 379);

Overwegende dat:
- naar schatting minstens 10% van de voorraad sociale huurwoningen in Amsterdam illegaal wordt onderverhuurd;
- de Amsterdamse woningmarkt al jaren overspannen is, waardoor wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn opgelopen tot soms wel 10 jaar;
- de fout bij illegale onderhuur vooral ligt bij degene die zijn sociale huurwoning illegaal doorverhuurt, en de huurder van zo’n woning veelal het slachtoffer is van de overspannen woningmarkt in Amsterdam;
- personen die hun woning illegaal onderverhuren misbruik maken van de gespannen situatie op de woningmarkt en daarbij grote winsten behalen;
- illegale onderhuur van een groot deel van de voorraad sociale huurwoningen de doorstroom op de Amsterdamse woningmarkt ernstig belemmert;

Voorts overwegende dat:
- een sociale huurwoning een essentiële voorziening die maar beperkt beschikbaar is en er dus zorgvuldig met de voorraad moet worden omgesprongen;
- met de huidige capaciteit van Bureau Zoeklicht van de gemeente veel woonfraude wordt opgespoord, maar deze tekortschiet om illegale onderhuur grootschalig aan te pakken;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Samen met woningbouwcorporaties en andere betrokken partijen te onderzoeken op welke wijze een regeling getroffen kan worden die ervoor zorgt dat illegale onderverhuurders nooit meer aanspraak kunnen maken op een sociale huurwoning in Amsterdam.

Het lid van de gemeenteraad,

J. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

VVD, CDA, D66, PvdO

Tegen

PvdA, SP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Voorjaarsnota 2015 (bezuiniging dierenwelzijn opheffen met geld EU voorzitterschap)

Lees verder

Voorjaarsnota 2015 (bezuiniging Artis ten goede aan dierenwelzijnsketen)

Lees verder

    Word actief Doneer