Voor­jaarsnota 2015 (bezui­niging dieren­welzijn opheffen met geld EU voor­zit­ter­schap)


1 juli 2015

Amendement van het raadslid Van Lammeren inzake de Voorjaarsnota 2015 (bezuiniging dierenwelzijn opheffen met geld EU voorzitterschap)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2015 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 379);

Overwegende dat:
Het college voornemens is te bezuinigen op dierenwelzijn;
Dit college anderzijds meer ambities heeft vastgelegd in het coalitieakkoord (op p.27) dan ooit;

Constaterende dat:
Er voor de jaren 2016 ,2017 en 2018 een structurele bezuiniging van € 100.000 euro wordt voorgesteld op dierenwelzijn in Amsterdam, dat tot nu toe een totaal jaarlijks budget had van € 1.130.788;
Het college in 2015 en 2016 twee keer € 1 miljoen wil uittrekken voor voorbereiding van het ‘voorzitterschap EU’, dat wil zeggen events, communicatie, marketing, city dressing, hospitality, high level evenementen en overige organisatiekosten.

Besluit:
De bezuiniging van (3 maal) € 100.000 op dierenwelzijn teniet te doen door € 300.000 in mindering te brengen op het budget voor het ‘voorzitterschap EU’ en dit ten goede te laten komen aan dierenwelzijn.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

overigepartijen

Lees onze andere moties

Verkenning samenwerking met Tel Aviv en Ramallah (evaluatie kosten en baten)

Lees verder

Voorjaarsnota 2015 (geen sociale huurwoning voor illegale onderverhuurders)

Lees verder

    Word actief Doneer