Actu­a­liteit uitspraak klimaatzaak Urgenda (bere­kening maat­re­gelen)


1 juli 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de actualiteit inzake de uitspraak van de rechter in de zaak van Urgenda tegen de staat (berekening maatregelen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de uitspraak van de rechter in de zaak van Urgenda;

Overwegende dat de rechtbank heeft bepaald dat:
- De staat ervoor moet zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen (waaronder CO2) in Nederland in 2020 ten minste 25% lager is dan in 1990;
- De staat meer moet doen om het dreigende gevaar veroorzaakt door de klimaatverandering te keren, gegeven ook zijn zorgplicht voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu;

Constaterende dat:
- de gevaarlijke klimaatverandering die ontstaat bij een opwarming van de aarde met 2 °C of meer, althans met ongeveer 4 °C, ten opzichte van het pre-industriële tijdperk, die volgens beste wetenschappelijk inzichten verwacht wordt bij de huidige emissietrends, grote groepen mensen en mensenrechten wereldwijd bedreigt;
- van alle landen die een significante hoeveelheid broeikasgassen uitstoten in de atmosfeer, de uitstoot van Nederland per hoofd van de bevolking tot de hoogste ter wereld behoort;
de ambitie van Amsterdam is om in 2020 15% minder energie te verbruiken ten opzichte van 2013 en 15% meer duurzame energie op te wekken dan in 2013;
- het onduidelijk is in hoeverre Amsterdam kan voldoen aan de landelijke opgave;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
-
Te berekenen hoeveel CO2-uitstoot Amsterdam in 2020 heeft gereduceerd ten opzichte van de uitstoot in 1990 wanneer het geldende beleid succesvol wordt uitgevoerd;
- Te berekenen met welke extra maatregelen de CO2-uitstoot van Amsterdam in 2020 kan worden gereduceerd met minimaal 25% ten opzichte van 1990;
- Hierbij aan te geven welke wet- en regelgeving er vanuit de landelijke overheid nodig is om deze maatregelen te kunnen uitvoeren;
- Deze berekeningen en maatregelen voor te leggen aan de gemeenteraad uiterlijk einde 2015.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Voor

PvdA, PvdO

Tegen

VVD, SP, D66, CDA

Lees onze andere moties

Actualiteit inzake uitspraak klimaatzaak Urgenda (toetsingskaders)

Lees verder

Voorjaarsnota 2015 (bereikbaarheidsindicator openbaar vervoer)

Lees verder

    Word actief Doneer