Stra­te­gische plannen van Haven­be­drijf Amsterdam N.V. (fossielvrij Haven­be­drijf 2030)


11 juni 2015

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de strategische plannen van Havenbedrijf Amsterdam N.V. (Gemeenteblad afd.?1, nr. 411);

Overwegende dat
- Het met het oog op klimaatverandering en de dreigende koolstofbubbel het economisch onverstandig is om te blijven investeren in fossiele brandstoffen
- Er wereldwijd vele initiatieven zijn voor duurzame energiewinning en nu het moment is om hier volledig op in te spelen en in te investeren
- De toekomst van de haven onder druk kan komen te staan, als deze grotendeels afhankelijk is van de overslag van fossiele brandstoffen, met negatieve gevolgen voor Amsterdam en werkgelegenheid
- Amsterdam een voorbeeld kan stellen door te diverteren en te herinvesteren in de duurzame energiesector

Constaterende dat
- Momenteel 80% van de overslag in tonnage van de haven fossiele brandstoffen betreft
- De haven in de Havenvisie 2030 wordt weergegeven als een adaptief ecosysteem dat lenig schakelt en bovendien aanjager is
- De raad de ambitie heeft uitgesproken dat de Amsterdamse haven in 2030 de duurzaamste haven ter wereld is,
- Amsterdam met duurzame activiteiten in het havengebied de ontwikkeling van hernieuwbare energie en de groei van werkgelegenheid kan stimuleren;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Het Havenbedrijf op te dragen om een plan te ontwikkelen voor een toekomstbestendig, fossielvrij havengebied in 2030.
- In dit plan verschillende scenario’s op te nemen over de afname in de overslag van fossiele brandstoffen, de effecten van de afnemende CO2-uitstoot van de Nuon-kolencentrale, de verdwijnende en nieuw op te bouwen werkgelegenheid en de wijze van grondgebruik.
- Dit plan terug te koppelen aan de gemeenteraad voor 1 juni 2016


Status

Ingediend

Voor

GroenLinks

Tegen

D66, SP, PvdA, VVD, CDA, PvdO