Voed­sel­visie (Zelf­standige voed­selraad)


24 januari 2014

Motie van de raadsleden de heer Van Lammeren (Partij voor de Dieren) en mevrouw R. Alberts inzake het vaststellen van de voedselvisie (zelfstandige voedselraad) [Motie B, nr. 62]

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie omtrent de Voedselvisie.

Overwegende dat:
- In de voedselagenda het houden van een voedseloverleg wordt genoemd.
- Het voedseloverleg als doel heeft om onder andere maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid te betrekken bij de uitwerking van de voedselvisie.
- Het houden van een voedseloverleg een mooie ontwikkeling is gezien dit de mogelijkheid biedt met een breder perspectief naar voedsel te kijken, bijvoorbeeld vanuit oogpunt van gezondheid, maatschappelijke betrokkenheid, sociaal domein etc.

Voorts overwegende dat:
- De regie van het voedseloverleg wordt gelegd bij de Economic Development Board.
- De Economic Development Board als hoofdmissie heeft de economie van Amsterdam te stimuleren.
- De verscheidenheid aan onderwerpen die raken aan voedsel, bijvoorbeeld gezondheid en maatschappelijke betrokkenheid, buiten het standaard kader van de Economic Development Board vallen.
- Zowel partners in het voedseloverleg als wij zien dat een grotere zelfstandigheid van partijen in het voedseloverleg wenselijk is.
- Verzelfstandiging van het voedseloverleg in de vorm van een voedselraad recht doet aan de diversiteit van het aantal belanghebbenden.
- In Canada reeds meerdere zelfstandige voedselraden succesvol zijn opgericht.

Besluit:
- Het voedseloverleg onder te brengen in een zelfstandige voedselraad.
- Hierbij een faciliterende rol aan te nemen en deel te nemen aan de voedselraad.
- Hierbij een financiële bijdrage te leveren die even groot als wanneer het voedseloverleg zou zijn ondergebracht in de Economic Development Board.

De leden van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren)
R. Alberts (SP)


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Routekaart gemeentelijke organisatie CO2-neutraal (indirecte CO2-uitstoot)

Lees verder

Routekaart gemeentelijke organisatie CO2-neutraal (100% CO2-neutraal in 2025)

Lees verder

    Word actief Doneer