Route­kaart gemeen­te­lijke orga­ni­satie CO2-neutraal (100% CO2-neutraal in 2025)


24 januari 2014

Motie van het raadslid de heer Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de Routekaart gemeentelijke organisatie CO2-neutraal (100% CO2-neutraal in 2025) [Motie W, nr. 83]

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Routekaart gemeentelijke organisatie CO2-neutraal,

Overwegende dat:
- Het college voorstelt om de doelstelling om de gemeentelijke organisatie van Amsterdam in 2015 CO2-neutraal te maken met 10 jaar uit te stellen.
- Het college onder een CO2-neutrale organisatie verstaat dat de CO2-uitstoot over een jaar genomen per saldo nul is.
- De door het college voorgestelde maatregelen zorgen voor een reductie van slechts 45% van de benodigde CO2-afname in 2025.

Voorts overwegende dat:
- Doelstellingen dienen worden nagestreefd.
- De voorgestelde maatregelen in de Routekaart gemeentelijke organisatie CO2-neutraal per 2025 niet leiden tot een CO2-uitstoot dat over een jaar genomen per saldo nul is.
- Er geen inzicht wordt geboden in de concrete maatregelen en kosten die kunnen worden genomen om de gemeentelijke organisatie in 2025 wel CO2-neutraal te laten zijn.
- Het nemen van maatregelen voor onze toekomstige generaties Amsterdammers nou eenmaal gepaard gaan met financiële investeringen.
- Er slechts een afweging omtrent de investering kan worden gemaakt als inzichtelijk is welke maatregelen genomen kunnen worden en welke kosten daar tegenover staan.

Besluit:
- Een maatregelenpakket met slechts concrete maatregelen vast te stellen waarmee de doelstelling om een 2025 wel een CO2-neutrale gemeentelijke organisatie te zijn wel kan worden behaald en voor eind 2015 terug te koppelen aan de gemeenteraad.
- Hierbij een kostenoverzicht op te nemen.

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren)


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen