Route­kaart gemeen­te­lijke orga­ni­satie CO2-neutraal (indirecte CO2-uitstoot)


24 januari 2014

Motie van het raadslid de heer Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de Routekaart gemeentelijke organisatie CO2-neutraal (indirecte CO2-uitstoot) [motie V, nr. 82]

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Routekaart gemeentelijke organisatie CO2-neutraal,

Overwegende dat:
- Het college voorstelt om de doelstelling om de gemeentelijke organisatie van Amsterdam in 2015 CO2-neutraal te maken met 10 jaar uit te stellen.
- Het college onder een CO2-neutrale organisatie verstaat dat de CO2-uitstoot over een jaar genomen per saldo nul is.
- De door het college voorgestelde maatregelen zorgen voor een reductie van slechts 45% van de benodigde CO2-afname in 2025.

Voorts overwegende dat:
- Op dit moment het onderdeel ‘indirecte CO2-uitstoot’ van de gemeente [scope 3 van het Greenhouse gas protocol] niet is meegenomen in de berekening van de gemeentelijke CO2-uitstoot.
- Het feit dat de indirecte CO2-uitstoot wordt gezien als onderdeel van het programma duurzaam inkopen feitelijk niet inzichtelijk maakt wat de indirecte CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie. Ook maakt dit niet inzichtelijk hoe duurzaam inkopen daadwerkelijk bijdraagt aan de reductie van de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie.
- Dit een vertekend beeld geeft van de huidige en toekomstige CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie en dat de CO2-afname in 2025 lager zal liggen dan 45%.
- Het college een volledig en transparant CO2-beleid dient te voeren waarbij ook de indirecte CO2-uitstoot dient te worden meegenomen in de berekeningen.

Besluit:
- De indirecte CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie inzichtelijk te maken.
- Dit terug te koppelen aan de raad.

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren)


Status

Ingediend

Voor

Tegen