Voed­sel­visie (evaluatie voed­sel­overleg in de Economic Devel­opment Board)


24 januari 2014

Motie van de raadsleden de heer Van Lammeren (Partij voor de Dieren) en mevrouw Alberts (SP) inzake het vaststellen van de voedselvisie (evaluatie voedseloverleg in de Economic Development Board) [Motie D, nr. 63]

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie omtrent de Voedselvisie.

Overwegende dat:
- In de voedselagenda het houden van een voedseloverleg wordt genoemd.
- Het voedseloverleg als doel heeft om onder andere maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid te betrekken bij de uitwerking van de voedselvisie.
- Het houden van een voedseloverleg een mooie ontwikkeling is gezien dit de mogelijkheid biedt met een breder perspectief naar voedsel te kijken, bijvoorbeeld vanuit oogpunt van gezondheid, maatschappelijke betrokkenheid, sociaal domein etc.

Voorts overwegende dat:
- De regie van het voedseloverleg wordt gelegd bij de Economic Development Board.
- De Economic Development Board als hoofdmissie heeft de economie van Amsterdam te stimuleren.
- De verscheidenheid aan onderwerpen die raken aan voedsel, bijvoorbeeld gezondheid en maatschappelijke betrokkenheid, buiten het standaard kader van de Economic Development Board vallen.

Besluit:
Te evalueren of het voedseloverleg het beste ondergebracht kan worden bij de Economic Board.
- De leden van het voedseloverleg hierbij te betrekken.
- Dit einde van 2014 terug te koppelen aan de raad.

De leden van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren)
R. Alberts (SP)


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

VVD, CDA