Route­kaart Gemeen­te­lijke orga­ni­satie CO2-neutraal (LED-verlichting)


16 april 2014

Motie van de raadsleden mevrouw Combrink en de heer Van Lammeren inzake de Routekaart Gemeentelijke organisatie CO2-neutraal (LED-verlichting).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de voordracht van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2013 tot kennisnemen van de door het college van burgemeester en wethouders op 5 november 2013 vastgestelde Routekaart Gemeentelijke organisatie CO2-neutraal, van het besluit van het college tot inrichting van het werkproces voor een CO2-neutrale organisatie en van de aanbiedingsbrief bij de Routekaart Gemeentelijke organisatie CO2-neutraal, waarin de gekozen aanpak nader wordt toegelicht (Gemeenteblad afd. 1, nr. 20);

Overwegende dat:
− verlichting verreweg het grootste aandeel heeft in de gemeentelijk CO2-uitstoot;
− vervanging door LED-verlichting hierom zeer veel CO2-uitstoot kan besparen;

Constaterende dat:
- de Routekaart CO2 neutrale gemeente een aantal berekeningen geeft voor mogelijke tempi van de vervanging van verlichting;
− het financiële optimum heeft berekend dat dit 11 jaar is en voorstelt dat te doen;
− de raad niet wordt voorgerekend wat een vervanging van 6, 7, 8, 9 of 10 jaar kost in euro’s investering en wat het in CO2 en euro’s besparing oplevert;

Voorts overwegende dat:
- wij als gemeente niet slechts geïnteresseerd zijn in financiële optima maar zeker ook in (versnellling van de) reductie van CO2-uitstoot,
- het interessant is om te weten voor welke extra investering er meer CO2 kan worden bespaard;
- het voor het voorkomen van een al te ernstig broeikaseffect niet alleen van belang is de jaarlijkse CO2-uitstoot uiteindelijk terug te brengen, maar ook reeds gisteren daarmee te beginnen om zodoende de totale CO2-uitstoot over de jaren heen (en de daarmee samenhangede concentratie CO2 in de atmosfeer) te verminderen;
- Tevens erop wijzende dat het midden tussen heel duur en onrealistisch snel en slechts doen wat financieel gewoon gunstig is wel degelijk bestaat:

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
− de raad voor te rekenen voor welke investeringsbedragen wij de vervanging van de verlichting door LED-lampen sneller kunnen doen (namelijk in 6,7,8,9 of 10 jaar), hoeveel CO2-uitstoot dat scheelt (in totaal en per jaar) en wat het financieel opbrengt/hoe het zich terugverdient;
- dit nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 voor alle partijen in de raad beschikbaar te hebben.

De leden van de gemeenteraad,

T.J. Combrink
J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen

Lees onze andere moties

Voedselvisie (evaluatie voedseloverleg in de Economic Development Board)

Lees verder

Jaarrekening 2013 (doelmatigheid subsidies)

Lees verder

    Word actief Doneer