Visie Openbare Ruimte (bekend­ma­kingen op locatie)


8 juni 2017

Motie van het lid Van Lammeren inzake de Visie Openbare Ruimte (bekendmakingen op locatie).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Visie Openbare Ruimte (Gemeenteblad afd. 1, nr. 443).

Overwegende dat:

- het één van de vijf ambities in de Visie Openbare Ruimte is om Amsterdamse burgers meer te betrekken bij inrichting en beheer van de openbare ruimte;

- een goede informatievoorziening door de gemeente een voorwaarde is voor betrokkenheid door burgers bij wat de gemeente doet.

Constaterende dat:

- de Ombudsman Metropool Amsterdam, Arre Zuurmond, recentelijk constateerde dat Amsterdammers door de gemeente onvoldoende geïnformeerd worden over belangrijke aanpassingen in de buurt;

- de Ombudsman ook voorstelde om in Amsterdam het Franse systeem in te voeren, waarbij aanvragen fysiek op de betreffende locatie moeten worden aangebracht.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- een plan uit te werken voor het verplicht op locatie publiceren van bekendmakingen en kennisgevingen, waarbij aanvragers zelf verantwoordelijk zijn voor de aankondigingen op locatie en de gemeente dit indien nodig faciliteert, bijvoorbeeld door het plaatsen van notificatieborden;

- in het plan aandacht te besteden aan de verschillende soorten bekendmakingen en kennisgevingen en per soort de mogelijkheden en belemmeringen voor het publiceren op locatie te benoemen;

- in het plan een inschatting te maken van de jaarlijkse kosten van de maatregel;

- dit plan vóór de behandeling van de Begroting 2018 terug te koppelen aan de raad.

Het lid van de gemeenteraad

Johnas van Lammeren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen