Motie inzake de algemene beschou­wingen over de Voor­jaarsnota 2017 (Amster­damse welzijns­index)


7 juni 2017

Onderstaande motie is ingetrokken en vervangen door deze motie.

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de algemene beschouwingen over de Voorjaarsnota 2017;

Overwegende dat:

- de financiële situatie van de stad en van de Amsterdammer niet altijd een goed beeld geeft van het welzijn van alle Amsterdammers in brede zin;

- een indicator die welzijn meet in deze Voorjaarsnota ontbreekt;

- het uitdrukken van onze zorgen, verlangens en ontwikkelingen in louter geld een te eenzijdig economisch perspectief zou vormen, waarin criteria als geluk, duurzaamheid, leefbaarheid en houdbaarheid niet of onvoldoende tot uitdrukking komen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

in de begrotingen de verwachte gevolgen van het te voeren beleid op deze welzijnsindicatoren weer te geven en hierop te reflecteren in de jaarverslagen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Het Strategisch Plan Havenbedrijf 2017-2021 (plan van aanpak haven vrij van fossiele olie) 

Lees verder

Visie Openbare Ruimte (bekendmakingen op locatie)

Lees verder

    Word actief Doneer