Beleids­kader “1 Amsterdam Heel & Schoon” (ecolo­gisch beheer)


8 juni 2017

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over 1 Amsterdam Heel & Schoon.

Constaterende dat het college aangeeft dat het volledig ecologisch beheren van het groen in de stad niet mogelijk is zonder het ontwerp of behorende functies te veranderen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

een overzicht op te stellen waarbij specifiek per locatie wordt aangegeven waarom er niet volledig ecologisch beheerd kan worden, en dit uiterlijk het derde kwartaal van 2017 naar de raad te sturen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen