Visie Noord­zee­ka­naal­gebied (NZKG: uitfa­seren vervui­lende industrie)


4 juli 2013

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Visie Noordzeekanaalgebied (uitfaseren vervuilende industrie en aantrekken schone bedrijven).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Visie Noordzeekanaalgebied;

Overwegende dat:

Fijnstof, in ruime mate aanwezig in delen van het Noordzeekanaalgebied en omliggende gemeenten, ook al in kleine hoeveelheden die ver onder de wettelijke norm liggen, schadelijk is voor de gezondheid;
Alle zeilen moeten worden bijgezet om verdere klimaatverandering tegen te gaan door onder meer beperking van uitstoot van broeikasgassen;
Vervuilende industrie dus op langere termijn geen toekomst heeft in het Noordzeekanaalgebied;
Het wenselijk is om aan ondernemers in het gebied en bedrijven die zich willen vestigen in de haven duidelijkheid te geven over wat er van hen verwacht wordt;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Met de provincie Noord-Holland, gemeenten in het Noordzeekanaalgebied, ORAM, de Gezonde Stad, Milieufederatie Noord-Holland en de gemeente Rotterdam te bekijken op welke manier vervuilende industrie in het havengebied gefaseerd kan worden afgebouwd en/of getransformeerd naar schone activiteiten, en bedrijven die innovatief zijn en weinig uitstoten juist kunnen worden aangetrokken.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

PvdA, VVD, GroenLinks, D66, CDA, SP