Visie Noord­zee­ka­naal­gebied (NZKG: Hout­rak­polder schrappen)


4 juli 2013

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Visie Noordzeekanaalgebied (Houtrakpolder schrappen als reservering uitbreiding haven).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Visie Noordzeekanaalgebied;

Constaterende dat:

De schaarse ruimte in het Noordzeekanaalgebied zich in een continu spanningsveld bevindt van de verschillende belangen werken, wonen, milieu en natuur;
De Houtrakpolder is gereserveerd voor uitbreiding van Haven Amsterdam in de toekomst;
De Houtrakpolder onderdeel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur;

Overwegende dat:

De Ecologische Hoofdstructuur een Nederlands netwerk is van bestaande en aan te leggen natuur, dat in 1990 is geïntroduceerd als antwoord op de achteruitgang van de natuur en biodiversiteit in Nederland;
De Nederlandse Ecologische Hoofdstructuur uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere Europese landen een aaneengesloten pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) moet vormen;
Opslokking van de Houtrakpolder door Haven Amsterdam een grove inbreuk zou betekenen op de intentie van de EHS en PEEN;
De toekomst van Haven Amsterdam niet zozeer moet worden gezocht in meer overslag en meer ruimte, maar juist in meer innovatie, minder vervuiling en minder ruimte (compacte haven);

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De Houtrakpolder te schrappen uit de Visie Noordzeekanaalgebied als mogelijke uitbreidingslocatie voor Haven Amsterdam.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

GroenLinks, SP

Tegen

PvdA, VVD