Verruiming woningbouw Schiphol (stop uitbreiding van Schiphol)


10 februari 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de brief inzake de gezamenlijke inzet van Amsterdam, Provincie Noord-Holland en Schiphol-KLM voor verruiming van mogelijkheden voor woningbouw in de nabijheid van de Luchthaven Schiphol (Gemeenteblad afd. 1, nr. 76) en over het onderzoek van het Rijksinstituu t voor Volksgezondheid en Milieu over ultrafijnstof in de omgeving van Schiphol en de bijbehorende brief van staatssecretaris Mansveld (Gemeenteblad afd. 1, nr. 77).

Constaterende dat:
- uit onderzoek van het RIVM 1 blijkt dat rond Schiphol de concentraties ultrafijnstof zijn verhoogd door de uitstoot van vliegtuigen;
- er vanwege de kenmerken van ultrafijne stofdeeltje s vanuit wordt gegaan dat een langdurige blootstelling bij de mens kan leiden tot chronische gezondheidseffecten1, maar dat dit verband nog niet empirisch is onderzocht;
- er nu opdracht is gegeven tot aanvullend onderzoek naar de mogelijke gezondheidsrisico's van ultrafijnstof;
- in de tussentijd geen maatregelen worden genomen tegen schade aan de gezondheid van Amsterdammers door blootstelling aan ultrafijnstof.
Overwegende dat:
- het onacceptabel is om geen actie te ondernemen, wa nneer niet uitgesloten is dat gemeentelijk beleid tot gezondheidsschade zaf leiden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- het voorzorgsprincipe te laten gelden nu aannemeli jk is dat ultrafijnstof gezondheidsschade veroorzaakt;
- als aandeelhouder van luchthaven Schiphol te stoppen met het uitbreiden van het aantal vluchten.

Het lid van de gemeenteraad
J.F.W. van Lammeren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Jaarverslag Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur 2014 (evaluatie van adviestrajecten vast onderdeel maken)

Lees verder

Verruiming woningbouw Schiphol (geen woningen bij Schiphol)

Lees verder

    Word actief Doneer