Verruiming woningbouw Schiphol (stop uitbreiding van Schiphol)


10 februari 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de brief inzake de gezamenlijke inzet van Amsterdam, Provincie Noord-Holland en Schiphol-KLM voor verruiming van mogelijkheden voor woningbouw in de nabijheid van de Luchthaven Schiphol (Gemeenteblad afd. 1, nr. 76) en over het onderzoek van het Rijksinstituu t voor Volksgezondheid en Milieu over ultrafijnstof in de omgeving van Schiphol en de bijbehorende brief van staatssecretaris Mansveld (Gemeenteblad afd. 1, nr. 77).

Constaterende dat:
- uit onderzoek van het RIVM 1 blijkt dat rond Schiphol de concentraties ultrafijnstof zijn verhoogd door de uitstoot van vliegtuigen;
- er vanwege de kenmerken van ultrafijne stofdeeltje s vanuit wordt gegaan dat een langdurige blootstelling bij de mens kan leiden tot chronische gezondheidseffecten1, maar dat dit verband nog niet empirisch is onderzocht;
- er nu opdracht is gegeven tot aanvullend onderzoek naar de mogelijke gezondheidsrisico's van ultrafijnstof;
- in de tussentijd geen maatregelen worden genomen tegen schade aan de gezondheid van Amsterdammers door blootstelling aan ultrafijnstof.
Overwegende dat:
- het onacceptabel is om geen actie te ondernemen, wa nneer niet uitgesloten is dat gemeentelijk beleid tot gezondheidsschade zaf leiden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- het voorzorgsprincipe te laten gelden nu aannemeli jk is dat ultrafijnstof gezondheidsschade veroorzaakt;
- als aandeelhouder van luchthaven Schiphol te stoppen met het uitbreiden van het aantal vluchten.

Het lid van de gemeenteraad
J.F.W. van Lammeren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen