Jaar­verslag Tech­nische Advies­com­missie Hoofd­groen­structuur 2014 (evaluatie van advies­tra­jecten vast onderdeel maken)


10 februari 2016

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Jaarverslag Technische Adviescommissie

Hoofdgroenstructuur 2014 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 90);

Constaterende dat:

* op het overzicht van 23 december 2013 te zien is dat er ruim 275 adviezen verstrekt zijn (sinds 2003);

* in het Jaarverslag 2014 onderdeel Adviezenoverzicht 32 Adviezen staan, waarvan zeven negatief (d.w.z. advies: geen bouw in de HGS );

* van de zeven negatieve adviezen in 2014 in twee gevallen afgeweken is, die in de Raad besproken zijn (d.w.z. ondanks negatief advies, toch toestemming);

* uit het jaarverslag niet duidelijk wordt wat er met de overige vijf negatieve adviezen is gebeurd;

* Er nu geen evaluatie plaatsvind van de adviezen, nadat de projecten zijn uitgevoerd

* de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur hier momenteel geen rol in heeft.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

* de projecten waarover een negatief advies is uitgebracht door de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur te laten evalueren en hierover per project dat toch is doorgegaan te laten rapporteren;

* Een steekproef te doen uit 275 projecten en te onderzoeken in hoeverre de adviezen van de TAC zijn uitgevoerd;

* deze evaluaties ter kennisname aan de commissie Ruimtelijke Ordening aan te bieden.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Jaarverslag Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur 2014 (meer tanden voor de TAC)

Lees verder

Verruiming woningbouw Schiphol (stop uitbreiding van Schiphol)

Lees verder

    Word actief Doneer