Verruiming woningbouw Schiphol (geen woningen bij Schiphol)


10 februari 2016

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de luchtkwaliteit in de omgeving van luchthaven Schiphol

Constaterende dat:

Uit onderzoek van het RIVM[1] blijkt dat rond Schiphol de concentraties ultrafijnstof zijn verhoogd door de uitstoot van vliegtuigen;
Er vanwege de kenmerken van ultrafijne stofdeeltjes vanuit wordt gegaan dat een langdurige blootstelling bij de mens kan leiden tot chronische gezondheidseffecten1, maar dat dit verband nog niet empirisch is onderzocht;
Er nu opdracht is gegeven tot aanvullend onderzoek naar de mogelijke gezondheidsrisico’s van ultrafijnstof;
In de tussentijd geen maatregelen worden genomen tegen schade aan de gezondheid van nabije Amsterdammers door blootstelling aan ultrafijnstof;
Er wel plannen worden gemaakt om pal naast de luchthaven nieuwe woonhuizen te verwezenlijken[2];
Er een concept convenant 'Ruimte voor vliegen, ruimte voor wonen' van 11 januari 2016 voorlicht waarin de gemeente Amsterdam, Provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en de Luchthaven Schiphol afspraken maken over te realiseren woningen binnen het 20Ke-gebied[3];
In dit concept convenant wordt vastgelegd dat gemeenten, wanneer zij besluiten tot het realiseren van de bouw van woningen, geen aanspraak kunnen maken op het verleggen van vliegroutes dan wel een wijziging van het luchtverkeer.

Overwegende dat:

Het onacceptabel is om geen actie te ondernemen wanneer aannemelijk is dat gemeentelijk beleid tot gezondheidsschade zal leiden;
Het onwenselijk is dat de gemeente met het verwezenlijken van nieuwe woningen rondom Schiphol geen aanspraak meer kan maken op het verleggen van vliegroutes of een wijziging van het luchtverkeer.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Het voorzorgsprincipe te laten gelden nu aannemelijk is dat ultrafijnstof gezondheidsschade veroorzaakt;
Zich in te zetten om de afspraken omtrent het realiseren van nieuwe woningen nabij Schiphol te schrappen uit het concept-convenant 'Ruimte voor vliegen, ruimte voor wonen'.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren

[1] Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Nader verkennend onderzoek ultrafijnstof rond Schiphol, 2015

[2] Brief van Wethouder Ollongren van 28 oktober 2015 getiteld: gezamenlijke inzet Amsterdam, Provincie Noord-Holland en Schiphol/KLM voor verruiming mogelijkheden voor woningbouw in de nabijheid van de Luchthaven Schiphol

[3] http://www.amsterdam.nl/publish/pages/758688/brief_aan_mw_dijksma_inclusief_3_bijlagen.pdf


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Alleanderepartijen