Veror­dening Parkeer­be­las­tingen 2018 (Parkeer­regime Prinses Irene­buurt)


21 december 2017

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Intrekken van de Verordening Parkeerbelastingen 2017 en Vaststellen van de Verordening Parkeerbelastingen 2018. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1598),

Constaterende dat:

- wordt voorgesteld om het experiment met belanghebbendenparkeren in de Prinses Irenebuurt te vervangen door fiscaal betaald parkeren à € 3,00 per uur, met een parkeerduurbeperking van 120 minuten;

- een parkeerduurbeperking van 120 minuten volgens de Parkeerverordening 2013 een tussentijdse periode kent van 60 minuten;

- in de Nota van Beantwoording Prinses Irenebuurt een tussentijdse periode van 120 minuten is toegezegd;

Overwegende dat:

- Gemeente Amsterdam geen onbetrouwbare overheid mag zijn; Amsterdammers moeten kunnen vertrouwen op uitspraken van de gemeente zoals gedaan in een Nota van Beantwoording;

- volgens de wethouder de toegezegde tussentijdse periode van 120 minuten in de Prinses Irenebuurt inderdaad gewenst is;

- de wethouder zo spoedig mogelijk komt met een voorstel voor aanpassing van de Parkeerverordening 2013, zodat een tussentijdse periode van 120 minuten ook mogelijk wordt bij een parkeerduurbeperking van 120 minuten.

Besluit:

op pagina 4 van de Verordening Parkeerbelastingen 2018 toe te voegen onder lid 3 van Artikel 12 Inwerkingtreding:

“4. In uitzondering op het vorige lid, wordt parkeren voor niet-vergunninghouders in het voormalig belanghebbendengebied zoals aangemerkt in 6A.3 pas mogelijk zodra in dit gebied een tussentijdse periode van minstens 120 minuten geldt voor de parkeerduurbeperking van 120 minuten.”

(dwz. zodra Artikel 31, lid 7 van de Parkeerverordening 2013 hiertoe is aangepast.)


Status

Ingediend

Voor

Tegen