Beant­woording van het raads­adres “Behoud Van der Kunbuurt” (schrappen van een verwar­rende tekst over politieke besluit­vorming)


21 december 2017

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de beantwoording van het raadsadres “Behoud Van der Kunbuurt”. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1586).

Constaterende dat:

- in de brief de volgende stellingen zijn verwerkt: “In principe wil het college zich niet binden aan het eerdere besluit genomen door het voormalig Stadsdeel Oost / Watergraafsmeer. Het college moet nieuwe besluiten kunnen nemen als ontwikkelingen in de stad daar om vragen”

Overwegende dat:

- het college zich, vanuit het vertrouwensbeginsel van behoorlijk bestuur, juist wél zou moeten binden aan eerder genomen besluiten

- dit niet afdoet aan het feit dat het college met goede onderbouwing nieuwe besluiten kan nemen als ontwikkelingen in de stad daar om vragen

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

In de beantwoording van het raadsadres de zinnen: “In principe wil het college zich niet binden aan het eerdere besluit genomen door het voormalig Stadsdeel Oost / Watergraafsmeer. Het college moet nieuwe besluiten kunnen nemen als ontwikkelingen in de stad daar om vragen” te schrappen alvorens de brief naar de bewonerscommissie te zenden

De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren)

Wil van Soest (Partij van de Ouderen)

Diederik Boomsma (CDA)


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen