Veror­dening op het lokaal bestuur Amsterdam (advies bij uitge­breide proce­dures)


30 november 2017

Amendement van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de Verordening op het lokaal bestuur Amsterdam (advies bij uitgebreide procedures)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Verordening op het lokaal bestuur Amsterdam (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1458).

Overwegende dat:

  • in artikel 17 staat dat het DB de bewonerscommissie om advies zal vragen bij uitgebreide procedures;
  • in de toelichting op pagina 21 staat dat het DB dit alleen doet bij initiatieven van het DB zelf;
  • het wenselijk is dat de bewonerscommissie zich ook kan buigen over uitgebreide procedures waarbij een derde partij initiatiefnemer is, zoals omgevingsvergunningen die buiten het bestemmingsplan gaan en een grote impact op de buurt hebben.

Besluit:

het tweede lid van artikel 2:

‘Het dagelijks bestuur vraagt de stadsdeelcommissie, naast de gevallen genoemd in het eerste lid, in elk geval om advies als het voornemens is een product in het kader van een gebiedscyclus op te stellen of op eigen initiatief een taak of bevoegdheid uit te oefenen waarbij een uniforme openbare voorbereidingsprocedure in de zin van afdeling 3.4 van de Algemene Wet bestuursrecht of inspraak in de zin van de Algemene Inspraakverordening aan de orde is.’

te wijzigen in:

‘Het dagelijks bestuur vraagt de stadsdeelcommissie, naast de gevallen genoemd in het eerste lid, in elk geval om advies als het voornemens is een product in het kader van een gebiedscyclus op te stellen of een taak of bevoegdheid uit te oefenen waarbij een uniforme openbare voorbereidingsprocedure in de zin van afdeling 3.4 van de Algemene Wet bestuursrecht of inspraak in de zin van de Algemene Inspraakverordening aan de orde is.’

En de volgende toelichting op pagina 21 te schrappen:

‘Voor wat betreft het voorgenomen besluit is overigens wel opgenomen dat het om voorgenomen besluit moet gaan dat op initiatief van het dagelijks bestuur wordt genomen. Dit is anders als het dagelijks bestuur voornemens is een besluit te nemen op grond van een door een inwoner of ondernemer aangevraagde vergunning of ontheffing. In de gevallen waarin een inwoner of ondernemer namelijk een vergunning of ontheffing aanvraagt en de uniforme openbare voorbereidingsprocedure wettelijk voorgeschreven is, is er geen tijd en ruimte om de stadsdeelcommissie om advies te vragen.’

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA, PvdO

Tegen

VVD, D66, SP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013 (ook verantwoording subsidies tot €5.000,-)

Lees verder

Pachtovereenkomst Amsterdamse hengelsportvereniging (visvergunning intrekken bij overtreding)

Lees verder

    Word actief Doneer