Schone Lucht (lokale maat­re­gelen RIVM rapport)


22 juni 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het maatregelpakket "Schone Lucht voor Amsterdam: op weg naar een uitstootvrij 2025". (Gemeenteblad afd. 1, nr. 656);

Overwegende dat:

- in onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van 23 april 2015 (pp. 18-21) lokale maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit net een gezondheidswinst op korte termijn genoemd worden;

- een deel van deze maatregelen niet terug te vinden zijn in de plannen van het college;

- wanneer er nu aanvullende lokale maatregelen genomen worden de blootstelling plaatselijk op korte termijn verlaagd kan worden en hiermee 20% van de totale gezondheidswinst kan worden gerealiseerd die op langere termijn met een Europese aanpak kan worden bereikt.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

de genoemde lokale maatregelen in het RIVM rapport ‘Luchtkwaliteit en gezondheidswinst’ te bestuderen en per maatregel aan te geven of en wanneer het college bereid is deze maatregel over te nemen, en dit voor de Begroting 2017 terug te rapporteren aan de raad.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

Alleanderepartijen