Vast­stellen bestem­mingsplan Diemerpark (nieuwe procedure bestem­mingsplan starten) 


14 juli 2016

Motie van het raadslid de heer J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake Afwijzen van het verzoek tot vaststellen bestemmingsplan voor het Diemerpark (nieuwe procedure bestemmingsplan starten)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

Gehoord de discussie over agendapunt 22 Afwijzen van het verzoek tot vaststellen bestemmingsplan voor het Diemerpark (Gemeenteblad afd. 1, nr. 829);

Constaterende dat:

  • de Technische Advies Commissie tot twee keer toe fout is voorgelicht door het stadsdeel Oost respectievelijk haar rechtsopvolger bestuurscommissie Oost;
  • derhalve de raadscommissie BWK respectievelijk de commissie RO en de verantwoordelijke wethouders tot twee keer toe verkeerd zijn voorgelicht;
  • hierdoor de gemeenteraad van Amsterdam aannam ingestemd te hebben met een bebouwd oppervlakte van 1700 m2;
  • een en ander uitgebreid is besproken in de commissie RO;
  • het feitenrelaas en de conclusies onderschreven zijn door de wethouder Ruimtelijke Ordening;
  • de wethouder Ruimtelijke Ordening heeft toegezegd -als compromis- het bestemmingsplan qua oppervlakte in overeenstemming te brengen met de oppervlakte waarmee de gemeenteraad dacht in te stemmen, namelijk 1700m2.

Overwegende dat:

  • het huidige bestemmingsplan, dat inmiddels definitief is, wederom uitgaat van de verkeerd vastlegde oppervlakte van ±2.000m, zonder dat dat voor de sportuitoefening gemotiveerd is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • een nieuwe procedure voor het bestemmingsplan op te starten.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren)


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

AZC Willinklaan (toekomstige AZC locaties niet in de Hoofdgroenstructuur)

Lees verder

Nieuw evenementenbeleid (groengelden niet voor infrastructuur parken) 

Lees verder

    Word actief Doneer