AZC Willin­klaan (toekom­stige AZC locaties niet in de Hoofd­groen­structuur)


14 juli 2016

Motie van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het afwijken van de structuurvisie ten behoeve van AZC Willinklaan (toekomstige AZC locaties niet in de Hoofdgroenstructuur)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het afwijken van de structuurvisie ten behoeve van AZC Willinklaan (Gemeenteblad afd. 1, nr. 835);

Overwegende:

  • dat de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur constateert dat het voorgenomen AZC aan de Willinklaan niet inpasbaar is in de Hoofdgroenstructuur;
  • dat een locatie voor de bouw van een AZC uitgezocht moet worden rekening houdend met een leefbare, groene stad op menselijke maat;
  • een locatie in de Hoofdgroenstructuur hier niet bij past;
  • het van groot belang is dat Amsterdam zich inzet voor huisvesting van asielzoekers en hier locaties voor kan zoeken die gelden binnen het stedelijke beleid als het gaat om bebouwing zoals vastgelegd in de Structuurvisie Amsterdam 2040.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • in de toekomst geen AZC’s in de Hoofdgroenstructuur te realiseren.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Alleanderepartijen

Lees onze andere moties

Nieuw evenementenbeleid (afwijking locatieprofielen raadsbesluit)

Lees verder

Vaststellen bestemmingsplan Diemerpark (nieuwe procedure bestemmingsplan starten) 

Lees verder

    Word actief Doneer