Uitvoe­ringsplan afval (les over zwerf­afval op de Amster­damse scholen) 


13 juli 2016

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het uitvoeringsplan afval (les over zwerfafval op de Amsterdamse scholen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekendeheeftde eer voor te stellen:

De raad,

Gehoordde discussie overhet uitvoeringsplan afval(Gemeenteblad afd. 1, nr. 818);

Overwegende dat:

- met het uitvoeringsplan afval de focus de komende jaren op preventie en recycling ligt;
- afval één van de stedelijke handhavingsprioriteiten is en hiervoor nog plannen worden opgesteld waarbij mogelijkheden als preventie, voorlichting en gedragsbeïnvloeding een plaats te geven;
- erin Amsterdamontzettend veelvervuiling doorzwerfafvalplaatsvindt;
- zwerfafval invloed heeft op het straatbeeld, de plastic soep en dieren die verstrikt raken of afval eten;
- er voor driehonderd leerlingen in Amsterdam een educatieproject liep waarbij jongerenzichbewustwerden van de gevolgen van zwerfafval;
- het wenselijk is dat dekomendegeneratiesbewustmet afvalbezigzijnomde hoeveelheid zwerfafvalteverminderen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- een plan op te stellen voor een educatieproject over zwerfafval op alle Amsterdamse basisscholen;
- de raad later dit jaar over de mogelijkheden te informeren bij deel II van dit plan voor een schone stad: het Uitvoeringsplan Reiniging.

Het lid van degemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA, PvdO

Tegen

SP, D66, VVD, CDA