Naschei­dingslijn AEB (niet ten koste van duur­zaam­heids­budget)


13 juli 2016

Motie van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake Uiten van wensen en bedenkingen inzake het investeringsbesluit voor een nascheidingslijn bij het Afval Energie Bedrijf en instemmen met het vormen van een risicoreservering (niet ten koste van duurzaamheidsbudgetten).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeftde eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de nascheidingslijn bij het Afval Energie Bedrijf (Gemeenteblad afd. 1, nr. 870);

Constaterende dat:

- de Partij voor de Dieren de doelen van de agenda Duurzaamheid om te komen tot 65% afvalscheiding te komen met nuttig hergebruik onderschrijft;
- dat het begrip ‘nuttig hergebruik’ niet nader bepaald is;

Overwegende dat:

- de Partij voor de Dieren niet kan instemmen met de financiële onderbouwing van het investeringsbesluit.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- De voorgestelde risicoreservering niet ten laste te laten gaan van duurzaamheidsbudgetten.

Het lidvan degemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA

Tegen

SP, D66, VVD, CDA, PvdO

Lees onze andere moties

Vaststellen bestemmingsplan Diemerpark (maximaal bebouwde oppervlakte)

Lees verder

Uitvoeringsplan afval (les over zwerfafval op de Amsterdamse scholen) 

Lees verder

    Word actief Doneer