Uitvoe­rings­over­een­komst Rijks­wa­ter­staat wegver­breding Schiphol-Amsterdam-Almere (natuur­com­pen­satie)


11 september 2013

Motie Van Lammeren inzake de Uitvoeringsovereenkomst Rijkswaterstaat wegverbreding Schiphol-Amsterdam-Almere (natuurcompensatie)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen

Gehoord de discussie over de Uitvoeringsovereenkomst Gemeente Amsterdam - Rijkswaterstaat wegverbreding Schiphol-Amsterdam-Almere

Overwegende dat:

- Een deel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ter hoogte van het Amsterdamse Bos vernietigd wordt
- Er geen concrete afspraken zijn gemaakt omtrent compensatie van de EHS
- De motivatie voor de omrekenfactor voor financiële compensatie van de EHS zoals genoemd in de uitvoeringsovereenkomst ontbreekt
- De toegepaste omrekenfactor voor de verloren EHS-natuurwaarden niet strookt met het Provinciale EHS-compensatiebeleid als genoemd in de ‘Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie’
- Het voorstel de compensatiegelden te storten in het Amsterdamse Bomenfonds niet garandeert dat de gelden worden ingezet voor de kwantitatieve/kwalitatieve verbetering van de EHS
- Het voorstel de compensatiegelden te storten in het Amsterdamse Bomenfonds niet strookt met het Provinciale EHS-compensatiebeleid
- Er uit de stukken niet blijkt dat er rekening is gehouden met het wettelijk kader van de Flora- en faunawet
- Een eventuele compensatie in het kader van de Flora- en faunawet onderdeel moet zijn van de betreffende overeenkomst
- De Partij voor de Dieren het belang van de EHS op zowel gemeentelijk als landelijk niveau, zoals dat ook door het Rijk erkend is, onderschrijft en dat de bescherming van de EHS moet worden gewaarborgd om verarming van de EHS te voorkomen

Verzoekt het College van Burgemeester & Wethouders

- Nader onderzoek te verrichten naar de manier waarop de natuurcompensatie in de uitvoeringsovereenkomst tot stand is gekomen en welke onderdelen al dan niet ontbreken, waarbij in het bijzonder wordt gelet op het compensatieplan voor de EHS en het kader van de Flora- en faunawet.
- De uitkomst van dit onderzoek terug te koppelen naar de Gemeenteraad.


Status

Ingediend

Voor

Tegen