Riool­heffing (egali­sa­tie­voor­ziening)


5 september 2013

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Rioolheffing,

Overwegende dat:

-In 2012 er een tariefstijging van 1% voor de rioolheffing zal plaats vinden;
-Deze tariefstijging zowel in de dekking van de kosten van de eerste aanleg riolering voorziet als in de overige kosten zoals beschreven in het plan:’Breed Water’;
-In het plan ‘Breed Water’ staat: “Om toekomstige explosieve stijging van de rioolheffing te voorkomen kan hiervoor in de komende 12 jaar geld gereserveerd worden” (blz 42);
-Volgens het plan ‘Breed Water zou dit voor eind 2015 op €2,7 miljoen moeten komen: ‘Aan het eind van de planperiode wordt een positieve stand van het egalisatie fonds geprognosticeerd van circa €2,7 miljoen. Deze stand is nodig om alvast in te gaan spelen op de toekomstige vervanging van de riolering in de naoorlogse wijken” (blz. 46);
-Deze berekening tevens te wijden is aan een tariefstijging van 1% in 2012, 2013, 2014 en 2015;
-Volgens de Begroting 2012 zal de huidige egalisatievoorziening eind 2012 een omvang van circa €3,5 miljoen hebben, en daarna geleidelijk afnemen tot circa €0,6 miljoen in 2015;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De rioolheffing volgend jaar met 1% te laten toenemen opdat het geld gereserveerd wordt in de egalisatievoorziening. Waardoor de stand van egalisatievoorziening niet zal afnemen tot €0,6 miljoen in 2015, maar gehandhaafd zal worden op het geprognosticeerde bedrag van circa €2,7 zoals beschreven in het plan ‘Breed Water’.


Status

Ingediend

Voor

Tegen