Damherten (alleen reactief beheer)


11 september 2013

Motie van de raadsleden J. van Lammeren (PvdD), E.van Roemburg (Groenlinks), I. Manuel (D66), R. Alberts (SP) en R. Evans-Knaup (Red Amsterdam) inzake damherten in AWD (alleen reactief beheer).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD);

Constaterende dat:

-Het aantal damherten in de AWD de laatste jaren heeft kunnen groeien;
-De afgelopen winter er rond de 200 dieren zijn omgekomen vanwege honger en ziekte;

En constaterende dat:

-Er in Nederland verschillende beheersmethodes zijn voor grote grazers;
-Er in de Oostvaardersplassen veel ervaring is met re-actief beheer, waarbij alleen de zieke en zwakke dieren worden afgeschoten;
-Er op de Veluwe veel ervaring is met pro-actief beheer, waarbij de aantallen dieren op een vast aantal worden gehouden.

Overwegende dat:

-De voordelen van re-actief beheer aanzienlijk groter zijn dan die van pro-actief beheer;
-Bij alle vormen van beheer en dus ook bij re-actief beheer het noodzakelijk is dat er intensief gemonitord wordt hoe de populatie damherten en de overige flora en fauna in het gebied zich ontwikkelen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Waternet te mandateren re-actief beheer toe te passen in de AWD naar het voorbeeld van het Oostvaardersplassenmodel

De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren)
Evelien van Roemburg (Groenlinks)
Ivar Manuel (D66)
Remine Alberts (SP)
Roderic Evans-Knaup (Red Amsterdam)


Status

Ingediend

Voor

Tegen

PvdA, VVD, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Uitvoeringsovereenkomst Rijkswaterstaat wegverbreding Schiphol-Amsterdam-Almere (natuurcompensatie)

Lees verder

Damherten (geen wijziging van beleid alvorens uitwerking beheerplannen)

Lees verder

    Word actief Doneer