Uitvoe­rings­agenda Mobi­liteit (stimu­leren van autodelen en buiten de stad parkeren inte­greren)


30 september 2015

Motie van het raadslid J. F. W. van Lammeren inzake de Uitvoeringsagenda Mobiliteit (stimuleren van autodelen en buiten de stad parkeren integreren).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Uitvoeringsagenda Mobiliteit;

Constaterende dat;

In de Uitvoeringsagenda Mobiliteit staat dat het college autodelen en het parkeren van weinig gebruikte auto’s aan de rand van de stad wil stimuleren;

Overwegende dat:

Deze maatregelen, in tegenstelling tot de zeer concrete plannen voor garages bij maatregelen voor knelpunten (zoals maatregel 11, 12 en 13), slechts losstaande maatregelen zijn in de agenda en niet worden geïntegreerd als (deel van de) oplossing bij knelpunten;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Onderzoek te doen naar de potentiële winst die te behalen valt met de benoemde maatregelen, uitgedrukt in het aantal auto’s dat minder zal hoeven te parkeren in de stad;
Deze cijfers te integreren bij de concrete maatregelen bij de knelpunten en dientengevolge het heroverwegen van het aantal nieuw aan te leggen parkeerplaatsen.

Het lid van de gemeenteraad,

J. F. W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Allepartijen

Tegen