Meer­ja­ren­pro­gramma Amster­damse aanpak gezond gewicht (PPS toet­sings­kader)


8 september 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake Meerjarenprogramma Amsterdamse aanpak gezond gewicht (PPS-toetsingskader)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Meerjarenprogramma Amsterdamse aanpak gezond gewicht (Gemeenteblad afd. 1, nr. 620);
Constaterende dat:

- binnen de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht sprake is of kan zijn van samenwerking met zowel publieke als private partijen;
- de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht een (eigen) toetsingskader heeft voor dergelijke Publiek Private Samenwerking (PPS)1, met daarin een afwegingstool;
- in de afwegingstool de vraag is opgenomen of de “Kernactiviteit van de partner past bij de aanpak Gezond Gewicht”;
- een negatief antwoord op deze vraag geen uitsluitingsgrond is voor samenwerking met de beoogde partner maar slechts een wegingsfactor;

Overwegende dat:
- het onlogisch, onwenselijk en contraproductief is als binnen AAGG wordt samengewerkt met (voedsel-)bedrijven wier kernactiviteiten botsen met de doelstellingen van AAGG, zoals bedrijven die hoofdzakelijk ongezonde voeding produceren of verkopen;
- de plank op dit punt al eens is misgeslagen bij de samenwerking met Nestlé;
- het huidige PPS-toetsingskader en de bijbehorende afwegingstool – gezien bovenstaande constateringen – onvoldoende garantie bieden dat deze plank niet nogmaals zal worden misgeslagen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
1. Het PPS-toetsingskader en de bijbehorende afwegingstool op zodanige wijze te herzien dat bedrijven wier kernactiviteiten botsen met de doelstellingen van AAGG automatisch afvallen als potentiële samenwerkingspartner.
2. Het aangepaste PPS-afwegingskader binnen een half jaar in concept voor te leggen aan de Raad.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, GroenLinks, SP

Tegen

VVD, D66, CDA

Lees onze andere moties

Meerjarenprogramma Amsterdamse aanpak gezond gewicht (Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding)

Lees verder

Uitvoeringsagenda Mobiliteit (stimuleren van autodelen en buiten de stad parkeren integreren)

Lees verder

    Word actief Doneer