Uitvoe­rings­agenda Mobi­liteit (stimu­leren met de fiets of lopend naar school)


30 september 2015

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren inzake de Uitvoeringsagenda Mobiliteit (stimuleren met de fiets of lopend naar school).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Uitvoeringsagenda Mobiliteit;

Constaterende dat:

het college in 2016 komt met een Nieuwjarenplan Verkeersveiligheid waarbij alle basis- en middelbare scholen een samenhangend verkeerseducatieprogramma (de Amsterdamse Verkeerslijn) aangeboden zullen krijgen;

Overwegende dat:

naast verkeerseducatie bij scholieren het ook wenselijk is ouders en scholieren te stimuleren met de fiets of lopend naar school te gaan;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

in het Nieuwjarenplan Verkeersveiligheid de verkeersveiligheid van het met de fiets of lopend naar school gaan van kinderen op te nemen en dit mogelijk te stimuleren, waarbij gedacht kan worden aan de ‘verkeersslang’ of bij basisscholen de ‘walking bus’,

Het lid van de gemeenteraad,

J. F. W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, CDA

Tegen

PvdA, VVD, D66, SP

Lees onze andere moties

Uitvoeringsagenda Mobiliteit (natransport fossielvrij)

Lees verder

Uitvoeringsagenda Mobiliteit (parkeertarieven gedifferentieerd op basis van milieuvriendelijkheid)

Lees verder

    Word actief Doneer