Uitvoe­rings­agenda Mobi­liteit (parkeer­ta­rieven gedif­fe­ren­tieerd op basis van mili­eu­vrien­de­lijkheid)


30 september 2015

Motie van het raadslid J. F. W. van Lammeren inzake de Uitvoeringsagenda Mobiliteit (parkeertarieven gedifferentieerd op basis van milieuvriendelijkheid).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Uitvoeringsagenda Mobiliteit;

Constaterende dat;

Amsterdam te maken heeft met knelpunten op het gebied van luchtkwaliteit die het rechtstreekse gevolg zijn van veel en vuil verkeer;
De bestuurder van een vervuilende auto nu hetzelfde betaalt voor een parkeerkaartje als de bestuurder van een schone auto;
Parkeertarieven nu nog volledig los staan van het principe ‘de vervuiler betaalt’;

Overwegende dat:

Er al steden zijn in Europa waar een gedifferentieerd parkeergeldsysteem op basis van de milieuvriendelijkheid van het voertuig van kracht is, te weten Graz (2004), Stockholm (2005);
Differentiatie van parkeertarieven naar verwachting binnen enkele jaren praktisch haalbaar en mogelijk zal worden wanneer op alle parkeerautomaten het kenteken moet worden ingegeven en een koppeling kan worden gemaakt naar het energielabel van de auto;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Zodra het technisch en juridisch mogelijk is parkeertarieven in te voeren die zijn gedifferentieerd op basis van de milieuvriendelijkheid van het voertuig, waarbij een hoger tarief gehanteerd wordt voor het parkeren van vervuilende auto’s dan voor het parkeren van schone auto’s.

Het lid van de gemeenteraad,

J. F. W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

Alleanderepartijen

Lees onze andere moties

Uitvoeringsagenda Mobiliteit (stimuleren met de fiets of lopend naar school)

Lees verder

Uitvoeringsagenda Mobiliteit (bij inrichting en herinrichting autoluwe zones creëren)

Lees verder

    Word actief Doneer